Ledningens syn på förskolans uppdrag

Förskolan ska lägga grunden för barnets livslånga lärande. Målen för Uppsalas kommunala förskolor är att skapa en förskola som är rolig, trygg och lärorik för alla barn. Vi vill uppmuntra och stärka kreativitet, nyfikenhet, mod, tillit och ansvar hos varje barn som går i våra förskolor.

För oss är det viktigt att barnen har inflytande över sin vardag: dagliga aktiviteter och lärande. Därför arbetar vi i projekt och har ett Barnråd på förskolan.

Att arbeta i projekt innebär att pedagoger och barn tillsammans bestämmer ett område som de sedan utforskar tillsammans. Projekten har sin utgångspunkt i barnens frågor, nyfikenhet och intressen. Tanken är att barnen i ett roligt och meningsfullt sammanhang ska få möjlighet att ställa frågor, undersöka, söka kunskap, pröva, upptäcka och reflektera över sin omvärld.

I Barnråden får barnen vara med och tycka om viktigafrågor på sin förskola. Vi vill att alla barn ska känna sig delaktiga och uppleva att deras önskemål och tankar tas tillvara. Samtidigt får de också utveckla sin förmåga att uttrycka åsikter och pröva sina demokratiska rättigheter.

Genom att arbeta aktivt och pedagogiskt medvetet blir förskolan en plats för barnen att utvecklas på. Varje dag blir ett steg på vägen i det livslånga lärandet.

Alla barn och föräldrar är hjärtligt välkomna till förskolan!

Uppdaterad: