Systematiskt kvalitetsarbete

Opalens förskola är certifierad enligt Qualis´ kvalitetssäkringssystem. Läs mer om detta nedan.

Skollagen, som trädde i kraft 1 juli 2011, innehåller ett tydligt krav på ett systematiskt kvalitetsarbete. I och med detta har kravet på kommunal skolplan och kvalitetsredovisning avskaffats.

Varje huvudman, rektor och förskolechef har ett ansvar att systematiskt planera, följa upp och analysera resultaten i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer. Detta ska vara underlag för insatser så att verksamheten kan utvecklas och nå uppsatta mål och resultat.
Av den nya skollagen framgår också att en viktig del av kvalitetsarbetet på enhetsnivå är att det bedrivs tillsammans med personal, barn och elever samt vårdnadshavare. Det måste därför finnas organisation och resurser som underlättar utvecklingsarbetet både på huvudmannanivå och på enhetsnivå.

Qualis

Vi genomför regelbundna kvalitetsrutiner för att säkra kvaliteten i vår verksamhet. Till vår hjälp i detta använder vi oss av en certifieringsmodell som heter Qualis.
Du kan läsa mer om vad certifieringen innebär här nedan:

  • Företaget som har ceritfieringsmodellen heter Q-step. Vi använder oss av modellen för att säkerhetsställa förskolans kvalitet.
  • Qualis är ett utvärderingsmaterial för vår verksamhet som vi pedagoger diskuterar och skriver ned
  • En certifiering sker vart tredje år. Två granskare kommer till förskolan under en och en halv dag för att granska verksamheten samt göra intervjuer med både pedagoger, ledning och föräldrar
  • Som underlag för granskningen är enkäter bland pedagoger, barn samt föräldrar en viktig del
  • Helhetsbedömningen avgör på vilken nivå förskolan hamnar

Syftet är att ständigt förbättra arbetet och öka kvalitén i verksamheten.

 

Uppdaterad: