Projekt

På förskolorna i enheten har vi ett projekterande arbetssätt. Att arbeta i projekt innebär att vi gemensamt bestämmer oss för ett område som barn och pedagoger utforskar tillsammans. Det här sättet att jobba är tänkt att erbjuda, utmana och locka barnen till lekfulla och lärande sammanhang, som har stöd i de mål som finns formulerade i läroplanen för förskolan.

Projekten har sin utgångspunkt i barnens frågor, nyfikenhet och intressen. I projektet får barnen tillgång till aktiviteter, miljöer och material som inte erbjuder färdiga svar utan istället skapar möjlighet till många former av utforskande. Syftet med projektarbetet är att barnen i ett roligt och meningsfullt sammanhang ska få möjlighet att ställa frågor, skapa hypoteser, undersöka, söka kunskap, pröva, upptäcka och reflektera över sin omvärld.

I projektet vill vi gärna att ni som föräldrar är delaktiga, t.ex. genom att ta del av dokumentationer som sitter uppe på väggar och bidra med er kunskap kring det vi utforskar.

 ”Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barnen söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera.”   Läroplan för förskolan LPFÖ 98/10

Uppdaterad: