Verksamhet och pedagogik

På Opalens förskola finns fyra avdelningar. Björken har barn i åldern 1-2 år, Tallen har barn i åldern 2-3 år, Rönnen och Granen har barn i åldern 2-5 år.

Vi arbetar utifrån ett demokratiskt arbetssätt, som innebär att vi utgår från barnens intressen och förmågor. Det innebär att se det barnen ser, lyssna in det barnen pratar om och därefter utmanar barnens tankar med frågor utifrån deras intressen och väcka deras nyfikenhet.

I verksamheten är miljön en betydande faktor för barns utveckling och lärande, en så kallad tredje pedagog. Vi arbetar med att förändra och förnya miljön efter barnens behov och intressen. Utifrån de sju rumskoncepten som är ljudmiljö, ljusmiljö, ateljé/verkstadsmiljö, sand och vattenmiljö, språk och digitalmiljö, miljö för avskildhet och miljö för bygg och konstruktion är tanken att miljön ska vara utmanande, utforskande, lärorik och inbjuda barnen till lek.

Vi vill lägga grunden för det livslånga lärandet och barnen lär sig framförallt i samspel och i lek med varandra. Miljön barnen vistats i ska vara lugn och trivsam med närvarande pedagoger vilket skapar trygghet hos barnen. Vi vill uppmuntra barnen att göra så mycket som möjligt själva och ge dem tid och rum för detta. Att kunna själv, våga be om hjälp och våga hjälpa andra tränar barnets självkänsla och ökar tilltron till det egna jaget. Pedagogerna finns nära för att ge barnen stöd och uppmuntran i att få uppleva JAG KAN. För oss är allt det vi gör i samspel med barnen under deras vistelsetid på förskolan pedagogisk verksamhet. All kommunikation mellan individerna på förskolan, både barn och vuxna, ingår i barnets lärande. Barnen lär sig hela tiden, hela dagen, genom att kommunicera med andra, observera andra och genom att leka med andra. För oss är det viktigt att barn och vuxna får ett bra bemötande och känner sig välkomna till förskolan.

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet och pedagogik